Rekrutacja

Dobór grupy docelowej poprzedzony został procesem rekrutacji. Rekrutacja prowadzona będzie etapowo w sposób ciągły. Przyjmuje się taką formę, aby zminimalizować czas oczekiwania uczestników na udział w projekcie. Długi czas oczekiwania mógłby, bowiem spowodować zniecierpliwienie i zniechęcenie do wzięcia udziału w projekcie. W tym procesie udział weźmie Zespół Wspierająco-Aktywizujący Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdnicy, Rada Programowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie oraz zespół projektu Mieszkania Treningowego. Proces rekrutacji rozpocznie się działaniami przygotowawczymi, w ramach których zostanie przeprowadzona diagnoza, ocena możliwości psychofizycznych i weryfikacja możliwości udziału kandydatów w zadaniu. Beneficjenci projektu rekrutowani będą spośród członków PSONI Koło w Świdnicy z Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Grupę docelową będą stanowiły osoby, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – znaczne, umiarkowane, wypełnią dokumenty rekrutacyjne oraz podpiszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych beneficjenta ostatecznego podpisaną przez uczestnika projektu lub rodzica/opiekuna. Rekrutacja będzie miała charakter ciągły i w trakcie trwania projektu baza danych będzie aktualizowana. Kryteria rekrutacji stanowią jasne zasady określone w regulaminie (po przeprowadzeniu wywiadów, rozmów, obserwacji),to znaczy w pierwszej kolejności rekrutowani będą:

 

  1. Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej z określonym stopniem niepełnosprawności przede wszystkim ze znacznym, umiarkowanym.
  2. Wola beneficjenta do uczestnictwa w projekcie i zgoda rodzica/opiekuna prawnego w formie oświadczenia zobowiązującego do regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w mieszkaniu treningowym,
  3. Sytuacja rodzinna (rodzina pełna/niepełna), preferowana osoba z jednym rodzicem/ opiekunem,
  4. Ocena funkcjonowania beneficjenta i wynikająca z niej konieczność objęcia podopiecznego konkretną formą wsparcia,
  5. Pozostali niepełnosprawni członkowie PSONI Koła w Świdnicy.

Kadra projektu dokona kwalifikacji beneficjentów do udziału w zajęciach, stworzy listę rezerwową uczestników spełniających formalne warunki rekrutacji, którzy nie zakwalifikowali się do grupy beneficjentów ostatecznych projektu oraz opracuje szczegółowy harmonogram treningów. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zadaniu na wolne miejsce zostanie przyjęta osoba z listy rezerwowej z zachowaniem kolejności, ma to na celu zachowanie zasady równych szans oraz gwarancji ciągłości projektu.