O NAS

Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy przeznaczony dla dzieci i młodzieży (w wieku od 0  do 25 lat) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, umiarkowanym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

REALIZUJEMY MISJĘ

Dążenie do wszechstronnego rozwoju wychowanka z niepełnosprawnością intelektualną oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie na miarę jego indywidualnych możliwości.

NASZYM CELEM JEST

Uzyskanie przez wychowanków autonomii  rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiowa na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków.

REALIZUJEMY ZADANIA

 1. Wychowanie, naukę i rewalidację, będące realizacją obowiązku szkolnego.
 2. Wielodyscyplinarne, kompleksowe działania diagnostyczne w celu oparcia na ich wynikach odpowiedniego, indywidualnego programu postępowania.
 3. Wyrabianie wrażliwości i sprawności w zakresie zmysłów oraz ich zintegrowanego funkcjonowania.
 4. Stymulację rozwoju psychoruchowego, intelektualnego oraz społecznego wychowanka.
 5. Rehabilitację leczniczą i opiekę zdrowotną w ramach świadczeń medycznych.
 6. Terapię psychologiczną.
 7. Terapię logopedyczną, zwłaszcza rozwijanie pozawerbalnych/ alternatywnych / i werbalnych form komunikowania się,
 8. Socjoterapię, zwłaszcza rozwijanie dojrzałości społecznej, zaradności osobistej i umiejętności współpracy oraz pełnienia różnych ról społecznych.
 9. Naukę zachowań prozdrowotnych.
 10. Terapię zajęciową.
 11. Tworzenie warunków rozbudzania oraz dobywania umiejętności w zakresie ekspresji twórczej, kontaktu z kulturą oraz udziału w rekreacji.
 12. Opiekę dostosowaną do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności wychowanków oraz z programu wielodyscyplinarnych oddziaływań, obejmującą w szczególności.
 13. Działania ułatwiające włączanie osób z niepełnosprawnością intelektualną indywidualnie i grupowo, w życie środowiska lokalnego,
 14. Określanie potrzeb i planów życiowych wychowanków OREW i przyczynianie się do tworzenia dla nich odpowiednich ofert aktywności, pomocy i wsparcia również w życiu dorosłym w otwartym środowisku, poprzez zgłaszanie ich potrzeb na piśmie  do Zarządu Koła PSOUU.

                                    Więcej o nas na naszej stronie internetowej OREW.SWIDNICA.PL

OŚRODEK REHABILITACYJNO- EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZY „TĘCZOWY ŚWIAT” CZYNNY JEST PRZEZ CAŁY ROK W GODZINACH 7.00-17.30.

Zajęcia prowadzone są BEZPŁATNIE przez min. 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

Działamy od 30 lat!

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy

ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 28, 58-105 Świdnica

          Kontakt:

      74 852 10 39

                      E-mail:

     zk.swidnica@psouu.org.pl

                                Czynne:

                        Pon-pt: 7:00-18:00

            Całodobowa infolinia fundacja ITAKA na zlecenie MEN  800 080 222