O NAS

Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy przeznaczony dla dzieci i młodzieży (w wieku od 0  do 25 lat) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, umiarkowanym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

REALIZUJEMY MISJĘ

Dążenie do wszechstronnego rozwoju wychowanka z niepełnosprawnością intelektualną oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie na miarę jego indywidualnych możliwości.

NASZYM CELEM JEST

Uzyskanie przez wychowanków autonomii  rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiowa na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków.

REALIZUJEMY ZADANIA

 1. Wychowanie, naukę i rewalidację, będące realizacją obowiązku szkolnego.
 2. Wielodyscyplinarne, kompleksowe działania diagnostyczne w celu oparcia na ich wynikach odpowiedniego, indywidualnego programu postępowania.
 3. Wyrabianie wrażliwości i sprawności w zakresie zmysłów oraz ich zintegrowanego funkcjonowania.
 4. Stymulację rozwoju psychoruchowego, intelektualnego oraz społecznego wychowanka.
 5. Rehabilitację leczniczą i opiekę zdrowotną w ramach świadczeń medycznych.
 6. Terapię psychologiczną.
 7. Terapię logopedyczną, zwłaszcza rozwijanie pozawerbalnych/ alternatywnych / i werbalnych form komunikowania się,
 8. Socjoterapię, zwłaszcza rozwijanie dojrzałości społecznej, zaradności osobistej i umiejętności współpracy oraz pełnienia różnych ról społecznych.
 9. Naukę zachowań prozdrowotnych.
 10. Terapię zajęciową.
 11. Tworzenie warunków rozbudzania oraz dobywania umiejętności w zakresie ekspresji twórczej, kontaktu z kulturą oraz udziału w rekreacji.
 12. Opiekę dostosowaną do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności wychowanków oraz z programu wielodyscyplinarnych oddziaływań, obejmującą w szczególności.
 13. Działania ułatwiające włączanie osób z niepełnosprawnością intelektualną indywidualnie i grupowo, w życie środowiska lokalnego,
 14. Określanie potrzeb i planów życiowych wychowanków OREW i przyczynianie się do tworzenia dla nich odpowiednich ofert aktywności, pomocy i wsparcia również w życiu dorosłym w otwartym środowisku, poprzez zgłaszanie ich potrzeb na piśmie  do Zarządu Koła PSOUU.

OŚRODEK REHABILITACYJNO- EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZY „TĘCZOWY ŚWIAT” CZYNNY JEST PRZEZ CAŁY ROK W GODZINACH 7.00-17.30.

Zajęcia prowadzone są BEZPŁATNIE przez min. 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

Działamy od 30 lat!

Rehabilitacji społecznej

Mającej na celu integrację lub reintegrację naszych uczestników ze środowiskiem społecznym poprzez udzielenie im pomocy w przystosowaniu się do wymagań rodziny i środowiska dalszego, usuwając jednocześnie ekonomiczne i społeczne bariery, które mogą utrudniać cały proces rehabilitacji. Uczestnicy WTZ biorą aktywny udział w życiu społecznym środowiska lokalnego oraz uczestniczą w wyjazdach i imprezach organizowanych na terenie kraju oraz poza granicami.

Nasi podopieczni biorą systematycznie udział w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych : wyjazdy do kin i teatrów, opery uczestniczą także w konkursach, przeglądach oraz festiwalach tj. Galerion, Albertiana , Konkursy Poezji, Olimpiady Sportowe, Koncerty. Rehabilitacja społeczna prowadzona jest także w formie treningu ekonomicznego, podczas którego podopieczni WTZ uczą się dysponować własnymi środkami finansowymi, planować oraz dokonywać zakupów.

Rehabilitacji zawodowej

Jako jednej z celów Warsztatów Terapii Zajęciowej, a część całego procesu rehabilitacji dotyczy udzielania naszym podopiecznym usług z zakresu poradnictwa zawodowego, odpowiedniego szkolenia oraz przygotowania do zatrudnienia. Celem tych działań jest umożliwienie uzyskania i utrzymania pracy przez tę osobę. Dzięki tak rozumianej pomocy ma on szansę na integrację i reintegrację z szerszym środowiskiem społecznym. W Warsztacie Terapii Zajęciowej najważniejszą rolę we wstępnym procesie rehabilitacji zawodowej pełnią pracownie.

Jest to miejsce, gdzie odbywają się zajęcia, podczas których uczestnicy nabywają umiejętności z zakresu czynności zawodowych, mających docelowo przygotować osoby niepełnosprawne do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Uczestnicy biorą także udział w praktykach zawodowych m.in. w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, w PCPR w Świdnicy, 
w Szklarni Szkoły Rolniczej w Mokrzeszowie.

Rehabilitacji zdrowotnej

Której celem jest utrzymanie sprawności ruchowej i usprawnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Każdy 
z podopiecznych WTZ ma ułożony indywidualny plan usprawniania ruchowego, opracowany przez rehabilitanta, biorąc pod uwagę zalecenia i orzeczenia lekarskie. Celem tak prowadzonych zajęć jest właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, rozwój sprawności psychofizycznej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, korekcję oraz kompensację odchyleń i braków rozwojowych.

WTZ organizuje zajęcia rehabilitacyjne w takich formach jak m.in. ćwiczenia na przyrządach i sprzęcie rehabilitacyjnym dostosowanym do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, zajęcia na basenie, hipoterapię oraz dogoterapię. Podopieczni WTZ biorą udział w wyjazdach rekreacyjno – rehabilitacyjnych.

Uczestnicy naszego WTZ brali udział m.in w projektach :

Ruch self-adwokatów – Self – adwokaci to osoby niepełnosprawne wypowiadające się we własnym imieniu i interesie oraz 
w interesie osób niepełnosprawnych, głównie w zakresie swoich potrzeb. Ruch self-adwokatów w PSONI Koło w Świdnicy – działa od 2009 roku. Uczestnicy WTZ –potrafią dzięki temu zadbać o prawa wszystkich niepełnosprawnych Stowarzyszenia. Potrafią głośno i odważnie wypowiadać swoje poglądy. W ramach zajęć uczestnicy tworzą także kwartalną broszurę informacyjną o aktualnych działaniach, osiągnięciach oraz inicjatywach naszego WTZ.

Projekt Radio So–Vo – Program dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych i skierowany jest do organizacji działających w obszarze szeroko rozumianej edukacji dorosłych. Akcja „Projekty partnerskie Grundtviga” ma charakter projektów realizowanych przez organizacje i nastawionych na aktywne zaangażowanie dorosłych słuchaczy, w tym w wyjazdy zagraniczne. Celem projektu jest stworzenie radia internetowego dla i przez osoby niepełnosprawne, a więc stworzenie odpowiedniego portalu z możliwością tworzenia, nagrywania i emitowania audycji, a następnie regularna praca z utworzonym narzędziem.

NASZE KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

Prowadzimy koła zainteresowań tj.: muzyczne, teatralne, fotograficzne, szkoleniowe (dyskusyjne), budowlano – remontowe.
Koła zainteresowań powstają zgodnie z zapotrzebowaniem.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy

ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 28, 58-105 Świdnica

Telefon

+48 74 850 13 88

Czynne

pon. - pt.: 7:00 - 18:00