RYS HISTORYCZNY POWSTANIA PSOUU W POLSCE I KOŁA W ŚWIDNICY

Prawie 50 lat temu, rodzice dzieci i osób z niepełnosprawnością umysłową powołali do życia ruch rodziców, w ramach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Była to specjalistyczna struktura pod nazwą „Komitet i Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski”, który dał początek Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Następuje szybki rozwój organizacyjny stowarzyszenia: powstają nowe Koła Terenowe, biuro Zarządu Głównego, nowe placówki. Motywacja członków Koła, osobiste zaangażowanie i dobrowolny wybór oraz pobudki nie nastawione na zysk spowodowały, że ta organizacja zaczęła wykonywać swoje zadania coraz lepiej, nie szczędząc czasu, pomysłowości i sił. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest jedną z najstarszych, najbardziej rozwijających się organizacji pozarządowych
w Polsce, objęło swoją opieką 18 tysięcy członków (osoby z niepełnosprawnością intelektualną, rodzice, przyjaciele) ma w swoich strukturach 123 kół terenowych, prowadzi 450 placówek. Rozwój PSOUU na przełomie wieloletniej działalności przyczynił się do tego, że osoba z upośledzeniem umysłowym zaczęła być postrzegana jako pełnoprawny obywatel demokratycznego kraju
z prawami i obowiązkami z/g z Konstytucją RP, Konwencją Praw Dziecka, Deklaracją Praw Osób Upośledzonych ONZ.

„Osoba z upośledzeniem umysłowym ma, w możliwie największym stopniu, te same prawa, co inni ludzie.”

„Osoba upośledzona umysłowo ma prawo do odpowiadającej jej potrzebom opieki lekarskiej i usprawnienia fizycznego oraz nauki i szkolenia, rehabilitacji i poradnictwa w takim zakresie, aby umożliwić jej maksymalny rozwój posiadanych uzdolnień
i potencjalnych możliwości.”

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdnicy powstało 5 czerwca 1987 roku.

W okresie 25 lat istnienia utworzyło trzy placówki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonym kalectwem: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Warsztat Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy. Koło jest organizacją, która pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych wynikających ze stanu zdrowia ich dzieci.
Jest organizatorem wielu imprez rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych jest także animatorem i promotorem osób niepełnosprawnych intelektualnie w mieście i powiecie świdnickim.

Aktualnie w świdnickim Kole PSOUU jest zarejestrowanych 200 członków, uczestnikami placówek jest 120 osób. Ważną funkcją
i zadaniem Koła jest zmiana wizerunku osoby niepełnosprawnej intelektualnie z osoby bezradnej na osobę pełną chęci
do działania oraz zmiany postaw społecznych ludzi zdrowych.

Misją Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w 123 Kołach w Polsce jest niezmiennie 
od kilkunastu lat:

  • dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie,
  • wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne życie i przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

Celem głównym PSOUU jest:

  • działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. (Art. 4. Statutu)

 

WAŻNE WYDARZENIA W KOLE PSOUU W ŚWIDNICY

01.12.1992r. – utworzono Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla 50 dzieci i młodzieży głęboko upośledzonych (PO PRAWEJ STRONIE PRZED DATĄ ZDJĘCIE PLACÓWKI OREW ZDJĘCIE NR5)

20.09.1999r. – utworzono Warsztat Terapii Zajęciowej dla 40 osób dorosłych upośledzonych umysłowo (PO PRAWEJ STRONIE PRZED DATĄ ZDJĘCIE PLACÓWKI WTZ NR 6)

15.09.2004r. – utworzono Środowiskowy Dom Samopomocy dla 30 osób dorosłych upośledzonych umysłowo (PO PRAWEJ STRONIE PRZED DATA ZDJĘCIE PLACÓWKI ŚDS NR 7)

26.02.2010 r. – uzyskanie osobowości prawnej przez Koło

01.10.2010 r. – utworzenie Biura Obsługi Placówek

W Kole od 5 maja 2000r. corocznie, uroczyście obchodzony jest Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. To wspaniała integracyjna impreza osób niepełnosprawnych, ich rodzin, przyjaciół, sponsorów, przedstawicieli władz miasta
i powiatu.

  • Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej, gdzie osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności uzyskają status pracownika i skutecznie przełamią stereotyp osoby niepełnosprawnej niezdolnej do pracy.
  • Utworzenie różnych form mieszkalnictwa dla członków Koła, którzy utracili oparcie w rodzinie:
  • Weekendowa Opieka Czasowa – która jest wsparciem i okresową pomocą dla rodziców i odciążeniem ich od obowiązku stałej opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem,
  • Mieszkanie Treningowe – gdzie osoby dorosłe przygotowują się do samodzielnego niezależnego życia w czasie krótkich pobytów,
  • Grupowy Dom Rodzinny – dla osób całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Działamy od 30 lat!

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy

ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 28, 58-105 Świdnica

Telefon

+48 74 850 13 88

Czynne

pon. - pt.: 7:00 - 18:00