RYS HISTORYCZNY POWSTANIA PSOUU W POLSCE I KOŁA W ŚWIDNICY

Prawie 50 lat temu, rodzice dzieci i osób z niepełnosprawnością umysłową powołali do życia ruch rodziców, w ramach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Była to specjalistyczna struktura pod nazwą „Komitet i Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski”, który dał początek Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Następuje szybki rozwój organizacyjny stowarzyszenia: powstają nowe Koła Terenowe, biuro Zarządu Głównego, nowe placówki. Motywacja członków Koła, osobiste zaangażowanie i dobrowolny wybór oraz pobudki nie nastawione na zysk spowodowały, że ta organizacja zaczęła wykonywać swoje zadania coraz lepiej, nie szczędząc czasu, pomysłowości i sił.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest jedną z najstarszych, najbardziej rozwijających się organizacji pozarządowych w Polsce, objęło swoją opieką 18 tysięcy członków (osoby z niepełnosprawnością intelektualną, rodzice, przyjaciele) ma w swoich strukturach 123 kół terenowych, prowadzi 450 placówek. Rozwój PSOUU na przełomie wieloletniej działalności przyczynił się do tego, że osoba z upośledzeniem umysłowym zaczęła być postrzegana jako pełnoprawny obywatel demokratycznego kraju
z prawami i obowiązkami z/g z Konstytucją RP, Konwencją Praw Dziecka, Deklaracją Praw Osób Upośledzonych ONZ.

„Osoba z upośledzeniem umysłowym ma, w możliwie największym stopniu, te same prawa, co inni ludzie.”

„Osoba upośledzona umysłowo ma prawo do odpowiadającej jej potrzebom opieki lekarskiej i usprawnienia fizycznego oraz nauki i szkolenia, rehabilitacji i poradnictwa w takim zakresie, aby umożliwić jej maksymalny rozwój posiadanych uzdolnień
i potencjalnych możliwości.”

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdnicy powstało 5 czerwca 1987 roku.

W okresie 25 lat istnienia utworzyło trzy placówki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonym kalectwem: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Warsztat Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy. Koło jest organizacją, która pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych wynikających ze stanu zdrowia ich dzieci.
Jest organizatorem wielu imprez rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych jest także animatorem i promotorem osób niepełnosprawnych intelektualnie w mieście i powiecie świdnickim.

Aktualnie w świdnickim Kole PSOUU jest zarejestrowanych 200 członków, uczestnikami placówek jest 120 osób. Ważną funkcją
i zadaniem Koła jest zmiana wizerunku osoby niepełnosprawnej intelektualnie z osoby bezradnej na osobę pełną chęci
do działania oraz zmiany postaw społecznych ludzi zdrowych.

 

Misją Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w 123 Kołach w Polsce jest niezmiennie od kilkunastu lat:

  • dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie,
  • wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne życie i przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

 

Celem głównym PSOUU jest:

 

  • działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. (Art. 4. Statutu)

 

 

 

 

 

 

WAŻNE WYDARZENIA W KOLE PSOUU W ŚWIDNICY

 

01.12.1992r. – utworzono Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla 50 dzieci i młodzieży głęboko upośledzonych

20.09.1999r. – utworzono Warsztat Terapii Zajęciowej dla 40 osób dorosłych upośledzonych umysłowo

15.09.2004r. – utworzono Środowiskowy Dom Samopomocy dla 30 osób dorosłych upośledzonych umysłowo

26.02.2010 r. – uzyskanie osobowości prawnej przez Koło

01.10.2010 r. – utworzenie Biura Obsługi Placówek

09.2016 r. – Uchwałą Nr 14/IX/2016 z dnia 13.09.2016r. zostaje wprowadzona zmiana nazwy na Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

09.2017 r. –  Prezydent Miasta Świdnicy zaświadcza, że w ewidencji szkoł i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Świdnicy w dniu 25.09.2017r. zostało wpisane Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tęczowy Świat”

09.2018r. – powstanie projektu „Rehabilitacja 25+”

 

W Kole od 5 maja 2000r. corocznie, uroczyście obchodzony jest Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. To wspaniała integracyjna impreza osób niepełnosprawnych, ich rodzin, przyjaciół, sponsorów, przedstawicieli władz miasta i powiatu.

 

  • Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej, gdzie osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności uzyskają status pracownika i skutecznie przełamią stereotyp osoby niepełnosprawnej niezdolnej do pracy.
  • Utworzenie różnych form mieszkalnictwa dla członków Koła, którzy utracili oparcie w rodzinie:
  • Weekendowa Opieka Czasowa – która jest wsparciem i okresową pomocą dla rodziców i odciążeniem ich od obowiązku stałej opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem,
  • Mieszkanie Treningowe – gdzie osoby dorosłe przygotowują się do samodzielnego niezależnego życia w czasie krótkich pobytów,
  • Grupowy Dom Rodzinny – dla osób całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Działamy od 30 lat!

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy

ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 28, 58-105 Świdnica

          Kontakt:

      74 852 10 39

                      E-mail:

     zk.swidnica@psouu.org.pl

                                Czynne:

                        Pon-pt: 7:00-18:00

            Całodobowa infolinia fundacja ITAKA na zlecenie MEN  800 080 222