Konkurs na stanowisko Kierownika ŚDS – PSONI Koło w Świdnicy

Zarząd Koła PSONI w Świdnicy ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdnicy.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 3. ukończone studia wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu;
 4. co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 5. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej, zgodne z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 930),
 6. co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi,
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,
 8. niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 9. nieposzlakowana opinia,
 10. stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdnicy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniem psychicznym,
 11. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przepisów prawa pracy, przepisów dotyczących samorządu terytorialnego i finansów publicznych, statutu PSONI.

Wymagania dodatkowe:

 1. kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki lub pisemne zobowiązanie do uzupełnienia wykształcenia w przypadku zawarcia umowy o pracę,
 2. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (Microsoft Windows, Microsoft Word, Internet),
 3. dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność,
 4. obowiązkowość, staranność i odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
 5. samodzielność i komunikatywność,
 6. umiejętność opracowywania planu finansowego,
 7. dobra organizacja pracy,
 8. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 9. umiejętność pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej oraz środków programów krajowych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zakresu czynności kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdnicy należy w szczególności:

 1. organizowanie i nadzorowanie pracy ŚDS z uwzględnieniem misji i celów statutowych PSONI oraz potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną
 2. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy pracowników zatrudnionych w ŚDS,
 3. przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej środków do realizacji zadań statutowych ŚDS,
 4. sporządzanie planów pracy merytorycznej i finansowej oraz ich realizacja,
 5. nadzorowanie spraw bhp i ochrony przeciwpożarowej,
 6. dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez ŚDS, promocja ŚDS i pozyskiwanie uczestników, • pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na zajęcia fakultatywne i funkcjonowanie placówki

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. koncepcja funkcjonowania jednostki – Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdnicy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniem psychicznym,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
 6. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,
 7. kopia dowodu osobistego,
 8. pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 10. zaświadczenie o stanie zdrowia,
 11. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności, opinie z poprzednich miejsc pracy, rekomendacje, referencje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Placówek PSONI w Świdnicy, ul. M.K.Słobódzkiego 28, do dnia 30 września 2018 r.

Zarząd Koła PSONI w Świdnicy na rozmowę kwalifikacyjną zaprosi wybranych kandydatów. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz życiorys powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z  przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)-  dalej RODO