Zarząd Koła PSONI w Świdnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko

 nauczyciela terapeuty/pedagoga

 w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym

 w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Liczba wolnych miejsc pracy: 2

Praca z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,

prowadzenie pracy wychowawczej.

 

Stanowisko: nauczyciel – terapeuta/pedagog

Miejsce wykonywania pracy – PSONI Koło w Świdnicy – OREW

ul. Słobódzkiego 28, 58-105 Świdnica

Okres zatrudnienia: od 1 lipca 2019r.

– Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny – 3 miesiące

Wynagrodzenie – 3200,00 zł brutto/m-c

Wymagania podstawowe:

– Wykształcenie wyższe, oligofrenopedagogika, pedagogiczne, terapeutyczne

– Korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowa za umyślne

przestępstwo.

– Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,

opinie z poprzednich miejsc pracy, rekomendacje, referencje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Placówek

PSONI w Świdnicy, ul. M.K.Słobódzkiego 28, od poniedziałku .do piątku w godz. od

8.00-16.00.

Tel. kontaktowy 74 850 13 88

e- mail: zk.swidnica@psouu.org.pl

Zarząd Koła PSONI w Świdnicy na rozmowę kwalifikacyjną zaprosi wybranych kandydatów.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz życiorys powinny być

opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Na podstawie art. 13

ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)  z dnia 27 kwietnia 2016

roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z  przetwarzaniem danych osobowych  i

w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)-

  dalej RODO