Projekty

PSONI Koło w Świdnicy w  dniach od  1 lipca 2017 r  do 31 grudnia 2017r. będzie realizowało projekt współfinansowany przez Powiat Świdnicki   pn. „Przeprowadzenie na terenie powiatu świdnickiego działań treningowych zmierzających do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie”

Jest to projekt o charakterze lokalnym, innowacyjny w powiecie świdnickim, który będzie realizowany w Świdnicy w lokalu mieszkalnym pozyskanym na potrzeby projektu. Mieszkanie, w którym będą odbywały się treningi składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Usytuowane jest w centrum miasta Świdnicy, blisko licznych punktów usługowych i użyteczności publicznej, m.in. poczta, biblioteka, centrum handlowo-usługowe, park i bank. Lokalizacja umożliwia łatwą dostępność do środków komunikacji miejskiej. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – beneficjentów projektu realizowane będą  w sposób ciągły tzn. sześć  dni w tygodniu, przez wszystkie miesiące realizacji zadania tj. od 1 lipca  2017 do 31 grudnia 2017r.

Zakłada się, że udział w projekcie weźmie 12 osób  z niepełnosprawnością   intelektualną  oraz osoby z zaburzeniem psychicznym – uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy Każda osoba niepełnosprawna będzie powtarzała 6 razy cykl treningowy przez okres trwania projektu, podczas którego będzie uczyła się jak żyć niezależnie i samodzielnie poza domem rodzinnym. Zadanie to będzie również wsparciem dla rodzin, odciążając ich na jakiś czas od obowiązków związanych z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny i pozwoli na „rozwinięcie skrzydeł” swoim dorosłym dzieciom.

Projekt będzie prowadzony w indywidualnych i grupowych formach wsparcia poprzez treningi:

  1. kształtowanie umiejętności w zakresie samoobsługi, w tym wyrabianie nawyków higieny osobistej oraz kształtowanie umiejętności dbałości o wygląd zewnętrzny, dbałości o stan zdrowia, w tym jego monitorowanie, poprzez przestrzeganie terminów wizyt lekarskich,
  2.  trening prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym kształtowanie umiejętności organizacji i planowania dnia, samodzielnego przygotowywania posiłków i zdrowego żywienia, wyrabiania nawyków utrzymywania czystości w najbliższym otoczeniu, kształtowania umiejętności posługiwania się sprzętem RTV i AGD, załatwiania sprawa związanych z utrzymaniem lokalu, kształtowanie umiejętności gospodarowania własnymi środkami finansowymi, w tym uwzględniania wydatków na potrzeby życiowe i mieszkaniowe,
  3. trening pełnienia funkcji społecznych, w tym wdrażanie do pełnienia prostych funkcji społecznych, rozwijanie kompetencji społecznych, doskonalenie umiejętności komunikowania się,
  4. trening wykorzystywania w sposób konstruktywny czasu wolnego, w tym wdrażanie umiejętności organizowania czasu wolnego oraz korzystania z różnych form rekreacji, np. wyjście do kina, teatru itp.;

Całość oddziaływań w stosunku do danego uczestnika projektu będzie podlegać ewaluacji przez zespół specjalistów realizujących projekt. Zespołowy model pracy – codzienna, bezpośrednia współpraca pracowników (asystent osoby niepełnosprawnej) pozwoli na zintegrowane postępowanie diagnostyczno – terapeutyczno – rehabilitacyjne dla osoby objętej projektem. Omawiane będą zmiany lub utrzymanie stanu funkcjonowania beneficjenta w odniesieniu do założonego programu działań co pozwoli na zoptymalizowanie dostosowanie terapii do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi.

Szeroki wachlarz oddziaływań realizowanych przez profesjonalną kadrę polegać będzie przede wszystkim na podtrzymaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej i autonomii przez 12 podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy – PSONI Koło w Świdnicy.  Rozwijanie ich kompetencji społecznych  i zbudowanie relacji z innymi ludźmi w środowisku lokalnym, społecznym poprzez treningi  prowadzone w mieszkaniu treningowym.

Bądź samodzielny i niezależny – wsparcie w Mieszkaniu Treningowym

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

01.01.2018-31.03.2019

Jest to kontynuacja projektu realizowanego przez PSONI Koło w Świdnicy na terenie Powiatu Świdnickiego w Mieszkaniu Treningowym w Świdnicy przy ul. Żeromskiego 40/6, współfinansowanym przez PFRON w latach 2014-2017. Jest to jedna z najlepszych form terapii dzięki, której osoby z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi mogą zwiększyć swoją samodzielność i zaradność w życiu codziennym i rozwinąć kompetencje społeczne .Beneficjenci należą do grupy osób charakteryzujących się niepełną wiedzą, ograniczeniami w komunikowaniu się, bierną postawą i słabą motywacją do samorozwoju. Stąd proces usamodzielniania tych osób jest długotrwały, musi być prowadzony na wielu płaszczyznach, a nabyte w trakcie projektu umiejętności i kompetencje powinny być powtarzane i utrwalane. Treningi będą prowadziły do jak największej, w zakresie ich możliwości, zaradności życiowej w codziennym funkcjonowaniu w wielu dziedzinach życia.

Mieszkanie, w którym odbywają się treningi składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju. Usytuowane jest w centrum miasta Świdnicy, blisko licznych punktów usługowych i użyteczności publicznej, m. in. poczta, dworzec PKP, dworzec autobusowy, park, bank, centrum handlowo-usługowe.

Lokalizacja umożliwia łatwą dostępność do środków komunikacji miejskiej. Jest to kontynuacja działań trwająca już od 4 lat na rzecz osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi. Wsparcie beneficjentów projektu realizowane będzie w sposób ciągły tzn. 5 dni w tygodniu (od środy do niedzieli), przez 15 miesięcy w roku (średnio 60 tygodni –                      z wyłączeniem 2 tygodni w okresie urlopowym lipiec lub sierpień- do wyboru oraz 2 tygodni       w przerwach świątecznych.

Udział w projekcie weźmie 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi w stopniu znacznym lub umiarkowanym – uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) i Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ). Wsparcie realizowane w ramach projektu nie będzie się pokrywało z terapią prowadzoną w placówkach i będzie udzielane po zajęciach w placówkach. Każda osoba niepełnosprawna będzie powtarzała średnio 10 razy cykl treningowy, w każdym z poszczególnych okresów finansowania, w grupach 5 – osobowych. Projekt będzie prowadzony w indywidualnych i grupowych formach wsparcia – treningach.

 Realizowane będą treningi samodzielności takie, jak: psychologiczny, fizjologiczny poranny i wieczorny, oraz trening umiejętności prowadzenia życia codziennego. W projekcie zatrudnionych zostanie 5 pracowników merytorycznych (asystentów), 1 psycholog, 1 koordynator projektu oraz 1 pracownik administracyjno-księgowy .Prowadzona w ramach projektu rehabilitacja obejmować będzie:

a) rekrutację beneficjentów projektu (dobrowolne zgłoszenia),

b) ocenę funkcjonalną tj. samodzielność i stopień funkcjonowania psychospołecznego beneficjenta,

c) opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działania dla poszczególnych beneficjentów

d) prowadzenie treningów samodzielności.

Uczymy się samodzielności w Mieszkaniu Treningowym 

PSONI Koło w Świdnicy w  dniach od  19 czerwca  2018 r  do 31 grudnia 2018 r. realizuje projekt współfinansowany przez Powiat Świdnicki pn. „Przeprowadzenie na terenie powiatu świdnickiego działań treningowych zmierzających do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie”

Jest to projekt o charakterze lokalnym, kontynuowanym  od 3 lat  w powiecie świdnickim, dzięki dofinansowaniu PFRON i Powiatu Świdnickiego. Treningi mieszkaniowe są  realizowane w Świdnicy w lokalu mieszkalnym – własności stowarzyszenia. Mieszkanie,  w którym odbywają  się treningi składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Usytuowane jest w centrum miasta Świdnicy, blisko licznych punktów usługowych i użyteczności publicznej, m.in. poczta, biblioteka, centrum handlowo-usługowe, park i bank. Lokalizacja umożliwia łatwą dostępność do środków komunikacji miejskiej. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – beneficjentów projektu realizowane są  jako uzupełnienie projektu z PFRON, tj. treningi samodzielności 2 razy w tygodniu-  w poniedziałek i wtorek, a z PFRON od środy do niedzieli, czyli 1 pełny tydzień, przez 7  miesięcy realizacji zadania, tj. od czerwca do grudnia 2018r.  Zakłada się, że udział w projekcie weźmie 30 osób z niepełnosprawnością   intelektualną  oraz osoby z zaburzeniem psychicznym – uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy Każda osoba niepełnosprawna będzie powtarzała średnio 5 razy cykl treningowy przez okres trwania projektu, podczas którego będzie uczyła się jak żyć niezależnie i samodzielnie poza domem rodzinnym. Zadanie to będzie również wsparciem dla rodzin, odciążając ich na jakiś czas od obowiązków związanych z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny i pozwoli na „rozwinięcie skrzydeł” swoim dorosłym dzieciom.

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej i autonomii przez 30 podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy – PSONI Koło w Świdnicy, rozwijanie ich kompetencji społecznych  i zbudowanie relacji  z innymi ludźmi w środowisku lokalnym, społecznym poprzez treningi  prowadzone  w mieszkaniu treningowym

 

REHABILITACJA SPOŁECZNA NA WARMII 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Świdnicy dzięki dotacji konkursowej na realizację zadania publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dot. ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku  od 16 lipca   do 30 listopada 2018 roku będzie realizowało projekt  dla swoich podopiecznych i ich rodziców/opiekunów pn. „Rehabilitacja społeczna na Warmii”. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej poprzez edukację historyczną i  aktywność turystyczno-krajoznawczą osób  z niepełnosprawnością  intelektualną  i zaburzeniem psychicznym – podopiecznych Koła PSONI  w Świdnicy.

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu siedmiodniowego obozu turystyczno-krajoznawczego  dla 50 osób -członków Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy /PSONI/ na terenie Warmii, od 18.08-25.08.2018r. W miesiącu lipcu przed wyjazdem zorganizowane będą na terenie stowarzyszenia, dwa spotkania edukacyjno-informacyjne.  Grupa Self-Adwokatów naszego Koła przedstawi plan obozu oraz ciekawe   i ważne  miejsca i atrakcje turystyczne  Ziemi Olsztyńskiej,  oraz miasta Olsztyn, Olsztynek, Ostróda, Gietrzwałd, Muzeum Bitwy Pod Grunwaldem, oraz Kanał Ostródzko-Elbląski  na Warmii. Po powrocie z obozu turystyczno-krajoznawczego odbędzie się we wrześniu w siedzibie stowarzyszenia  spotkanie beneficjentów podsumowujące wyjazd połączone z konkursem plastycznym ukazującym piękno Warmii z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Działamy od 30 lat!

Rehabilitacji społecznej

Mającej na celu integrację lub reintegrację naszych uczestników ze środowiskiem społecznym poprzez udzielenie im pomocy w przystosowaniu się do wymagań rodziny i środowiska dalszego, usuwając jednocześnie ekonomiczne i społeczne bariery, które mogą utrudniać cały proces rehabilitacji. Uczestnicy WTZ biorą aktywny udział w życiu społecznym środowiska lokalnego oraz uczestniczą w wyjazdach i imprezach organizowanych na terenie kraju oraz poza granicami.

Nasi podopieczni biorą systematycznie udział w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych : wyjazdy do kin i teatrów, opery uczestniczą także w konkursach, przeglądach oraz festiwalach tj. Galerion, Albertiana , Konkursy Poezji, Olimpiady Sportowe, Koncerty. Rehabilitacja społeczna prowadzona jest także w formie treningu ekonomicznego, podczas którego podopieczni WTZ uczą się dysponować własnymi środkami finansowymi, planować oraz dokonywać zakupów.

Rehabilitacji zawodowej

Jako jednej z celów Warsztatów Terapii Zajęciowej, a część całego procesu rehabilitacji dotyczy udzielania naszym podopiecznym usług z zakresu poradnictwa zawodowego, odpowiedniego szkolenia oraz przygotowania do zatrudnienia. Celem tych działań jest umożliwienie uzyskania i utrzymania pracy przez tę osobę. Dzięki tak rozumianej pomocy ma on szansę na integrację i reintegrację z szerszym środowiskiem społecznym. W Warsztacie Terapii Zajęciowej najważniejszą rolę we wstępnym procesie rehabilitacji zawodowej pełnią pracownie.

Jest to miejsce, gdzie odbywają się zajęcia, podczas których uczestnicy nabywają umiejętności z zakresu czynności zawodowych, mających docelowo przygotować osoby niepełnosprawne do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Uczestnicy biorą także udział w praktykach zawodowych m.in. w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, w PCPR w Świdnicy, 
w Szklarni Szkoły Rolniczej w Mokrzeszowie.

Rehabilitacji zdrowotnej

Której celem jest utrzymanie sprawności ruchowej i usprawnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Każdy 
z podopiecznych WTZ ma ułożony indywidualny plan usprawniania ruchowego, opracowany przez rehabilitanta, biorąc pod uwagę zalecenia i orzeczenia lekarskie. Celem tak prowadzonych zajęć jest właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, rozwój sprawności psychofizycznej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, korekcję oraz kompensację odchyleń i braków rozwojowych.

WTZ organizuje zajęcia rehabilitacyjne w takich formach jak m.in. ćwiczenia na przyrządach i sprzęcie rehabilitacyjnym dostosowanym do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, zajęcia na basenie, hipoterapię oraz dogoterapię. Podopieczni WTZ biorą udział w wyjazdach rekreacyjno – rehabilitacyjnych.

Uczestnicy naszego WTZ brali udział m.in w projektach :

Ruch self-adwokatów – Self – adwokaci to osoby niepełnosprawne wypowiadające się we własnym imieniu i interesie oraz 
w interesie osób niepełnosprawnych, głównie w zakresie swoich potrzeb. Ruch self-adwokatów w PSONI Koło w Świdnicy – działa od 2009 roku. Uczestnicy WTZ –potrafią dzięki temu zadbać o prawa wszystkich niepełnosprawnych Stowarzyszenia. Potrafią głośno i odważnie wypowiadać swoje poglądy. W ramach zajęć uczestnicy tworzą także kwartalną broszurę informacyjną o aktualnych działaniach, osiągnięciach oraz inicjatywach naszego WTZ.

Projekt Radio So–Vo – Program dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych i skierowany jest do organizacji działających w obszarze szeroko rozumianej edukacji dorosłych. Akcja „Projekty partnerskie Grundtviga” ma charakter projektów realizowanych przez organizacje i nastawionych na aktywne zaangażowanie dorosłych słuchaczy, w tym w wyjazdy zagraniczne. Celem projektu jest stworzenie radia internetowego dla i przez osoby niepełnosprawne, a więc stworzenie odpowiedniego portalu z możliwością tworzenia, nagrywania i emitowania audycji, a następnie regularna praca z utworzonym narzędziem.

NASZE KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

Prowadzimy koła zainteresowań tj.: muzyczne, teatralne, fotograficzne, szkoleniowe (dyskusyjne), budowlano – remontowe.
Koła zainteresowań powstają zgodnie z zapotrzebowaniem.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy

ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 28, 58-105 Świdnica

Telefon

+48 74 850 13 88

Czynne

pon. - pt.: 7:00 - 18:00