O NAS

Środowiskowy Dom Samopomocy istnieje 15.09.2004r. Nasz Dom przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 16 roku zycia. Działamy na rzezcz 50 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi.

REALIZUJEMY MISJĘ

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprzez wszechstronną rehabilitację społeczną oraz przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie na miarę jego indywidualnych możliwości.

NASZYM CELEM JEST

Oddziaływania terapeutyczne, aktywizacja społeczna, fizyczna, psychiczna i życiowa. Oraz podejmowanie działań mających na celu podniesienie jakości życia i zapewnienie wsparcia osobom mającym trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie.

REALIZUJEMY ZADANIA

 1.  Podtrzymywanie i rozwijanie u osób z niepełnosprawnoscia intelektualną niezbędnych umiejętnosci do funkcjonowania w środowisku rodzinnym.
 2. Podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi niezbędnych umiejętnosci do samodzielnego życia.
 3.  Wyrabianie wrażliwości i sprawności w zakresie zmysłów oraz ich zintegrowanego funkcjonowania.
 4. Stymulację rozwoju psychoruchowego, intelektualnego oraz społecznego podopiecznego.
 5.  Terapię psychologiczną.
 6. Socjoterapię, zwłaszcza rozwijanie dojrzałości społecznej, zaradności osobistej  i umiejętności współpracy oraz pełnienia różnych ról społecznych.
 7. Naukę zachowań prozdrowotnych.
 8. Terapię zajęciową.
 9. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
 10. Psychoterapia, dokonywanie okresówych ocen stanu psychicznego.
 11. Organizowanie wypoczynku, rekreacji i kontaktów ze środowiskiem ( w tym zaspokojenie potrzeb  kulturalnych).
 12. Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych.
 13. Specjalistyczne konsultacje dla rodzin korzystających z usług domu.
 14. Zapewnienie spokoju bezpieczeństwa na terenie domu oraz opieki w czasie zajęć zorganizowanych poza Domem.
 15. Terapia grupowa oraz [raca indywidualna w oparciu o osobisty potencjał w celu doprowadzenia uczestnika Domu do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
 16. Podejmowanie przez Dom działań profilaktycznych i edukacyjnych mających na celu  zmianę sterepotypów i postaw funkcjonujacych w społeczeństwie  w stosunku do osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz chorych psychicznie.
 17. Stwarzanie warunków do nabycia umiejętnosci wykonywania podstawowych czynności zycia codzinnego, doskonalenie już nabytych oraz realizację zadań zyciowych.
 18. Rehabilitacja społeczna i zawodowa.
 19. Stymulacja osobistego rozwoju poprzez opracowanie indywidualnych planów wspierająco-aktywizującym.
 20. Wspólpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, kosciołem, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, samorzadami lokalnymi w celu integracji osób z niepełnosprawnościa intelektaulną i z zaburzeniami psychicznymii ich rodzin ze środowiskiem.
 21. Umożliwienie udziału w terapii zajęciowejindywidualnej, gtupowej, grupach wsparcia, spotkaniach klubowych, wspieranie działań samopomocowych w zakresie zdrowia psychicznego.
 22. Przekazywanie informacji.
 23. Wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych.
 24. Zaspokajanie w miere mozliwości tych potrzeb, które wpływają w duzym stopniu na rozwój psychiczny, bezpieczenstwo, dbałość o sprawy higieniczne, odżywianie , ruch, odpoczunek, kontakt, godnosci osobistej.
 25. Zapobieganie stanom powodujacym koniecznosc ciagłej opieki ze strony rodziny, badz instytucji, poprze globalna rehabilitację środowiskową.
 26. Organizowanie spotkań i zajęć integracyjnych poza rodowiskowym Domem Samopomocy.
 27. Uaktywnianie środowiska zwiazanego z propagowaniem i ochrona zdrowia spychicznego.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TĘCZA” CZYNNY JEST PRZEZ CAŁY ROK W GODZINACH 7.30-17.30 Zajęcia prowadzone są przez min 7h dziennie z możliwością wydłużenia czasu.

Działamy od 30 lat!

Rehabilitacji społecznej

Mającej na celu integrację lub reintegrację naszych uczestników ze środowiskiem społecznym poprzez udzielenie im pomocy w przystosowaniu się do wymagań rodziny i środowiska dalszego, usuwając jednocześnie ekonomiczne i społeczne bariery, które mogą utrudniać cały proces rehabilitacji. Uczestnicy WTZ biorą aktywny udział w życiu społecznym środowiska lokalnego oraz uczestniczą w wyjazdach i imprezach organizowanych na terenie kraju oraz poza granicami.

Nasi podopieczni biorą systematycznie udział w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych : wyjazdy do kin i teatrów, opery uczestniczą także w konkursach, przeglądach oraz festiwalach tj. Galerion, Albertiana , Konkursy Poezji, Olimpiady Sportowe, Koncerty. Rehabilitacja społeczna prowadzona jest także w formie treningu ekonomicznego, podczas którego podopieczni WTZ uczą się dysponować własnymi środkami finansowymi, planować oraz dokonywać zakupów.

Rehabilitacji zawodowej

Jako jednej z celów Warsztatów Terapii Zajęciowej, a część całego procesu rehabilitacji dotyczy udzielania naszym podopiecznym usług z zakresu poradnictwa zawodowego, odpowiedniego szkolenia oraz przygotowania do zatrudnienia. Celem tych działań jest umożliwienie uzyskania i utrzymania pracy przez tę osobę. Dzięki tak rozumianej pomocy ma on szansę na integrację i reintegrację z szerszym środowiskiem społecznym. W Warsztacie Terapii Zajęciowej najważniejszą rolę we wstępnym procesie rehabilitacji zawodowej pełnią pracownie.

Jest to miejsce, gdzie odbywają się zajęcia, podczas których uczestnicy nabywają umiejętności z zakresu czynności zawodowych, mających docelowo przygotować osoby niepełnosprawne do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Uczestnicy biorą także udział w praktykach zawodowych m.in. w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, w PCPR w Świdnicy, 
w Szklarni Szkoły Rolniczej w Mokrzeszowie.

Rehabilitacji zdrowotnej

Której celem jest utrzymanie sprawności ruchowej i usprawnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Każdy 
z podopiecznych WTZ ma ułożony indywidualny plan usprawniania ruchowego, opracowany przez rehabilitanta, biorąc pod uwagę zalecenia i orzeczenia lekarskie. Celem tak prowadzonych zajęć jest właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, rozwój sprawności psychofizycznej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, korekcję oraz kompensację odchyleń i braków rozwojowych.

WTZ organizuje zajęcia rehabilitacyjne w takich formach jak m.in. ćwiczenia na przyrządach i sprzęcie rehabilitacyjnym dostosowanym do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, zajęcia na basenie, hipoterapię oraz dogoterapię. Podopieczni WTZ biorą udział w wyjazdach rekreacyjno – rehabilitacyjnych.

Uczestnicy naszego WTZ brali udział m.in w projektach :

Ruch self-adwokatów – Self – adwokaci to osoby niepełnosprawne wypowiadające się we własnym imieniu i interesie oraz 
w interesie osób niepełnosprawnych, głównie w zakresie swoich potrzeb. Ruch self-adwokatów w PSONI Koło w Świdnicy – działa od 2009 roku. Uczestnicy WTZ –potrafią dzięki temu zadbać o prawa wszystkich niepełnosprawnych Stowarzyszenia. Potrafią głośno i odważnie wypowiadać swoje poglądy. W ramach zajęć uczestnicy tworzą także kwartalną broszurę informacyjną o aktualnych działaniach, osiągnięciach oraz inicjatywach naszego WTZ.

Projekt Radio So–Vo – Program dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych i skierowany jest do organizacji działających w obszarze szeroko rozumianej edukacji dorosłych. Akcja „Projekty partnerskie Grundtviga” ma charakter projektów realizowanych przez organizacje i nastawionych na aktywne zaangażowanie dorosłych słuchaczy, w tym w wyjazdy zagraniczne. Celem projektu jest stworzenie radia internetowego dla i przez osoby niepełnosprawne, a więc stworzenie odpowiedniego portalu z możliwością tworzenia, nagrywania i emitowania audycji, a następnie regularna praca z utworzonym narzędziem.

NASZE KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

Prowadzimy koła zainteresowań tj.: muzyczne, teatralne, fotograficzne, szkoleniowe (dyskusyjne), budowlano – remontowe.
Koła zainteresowań powstają zgodnie z zapotrzebowaniem.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy

ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 28, 58-105 Świdnica

Telefon

+48 74 850 13 88

Czynne

pon. - pt.: 7:00 - 18:00