Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdnicy

Działa od 15.09.2004 r. Obejmuje swoją działalnością 38 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną głębszego stopnia, ze sprzężonymi kalectwami i chorobami, które ukończyły 16 rok życia, z miasta Świdnicy i powiatu świdnickiego. Głównym celem ośrodka jest oddziaływanie terapeutyczne tj. rozwijanie, utrwalanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu w życiu codziennym.

Szeroki wachlarz oddziaływań realizowanych przez profesjonalną kadrę  polega przede wszystkim na podtrzymywaniu, rozwijaniu i utrwalaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Nasz Dom proponuje bogatą ofertę zajęć, ale nie ilość odgrywa tutaj znaczącą rolę lecz wielostronność oddziaływań, dzięki którym zwiększamy szanse na wydobycie potencjału, który każdy człowiek mniej czy bardziej sprawny posiada.

Każdy z naszych podopiecznych jest indywidualnością, wspaniałą wartościową osobą,
w której drzemią czasem nie odkryte dotąd siły i możliwości.

Nasze działania pomagają zrozumieć podopiecznym siebie oraz sytuację, w której przyszło im żyć. Kształtujemy w nich świadomości zasady niezbędne w życiu codziennym,
w relacjach międzyludzkich, uczymy na bieżąco rozwiązywać problemy dnia codziennego. Poprzez swoje działania pragniemy wzbudzić w nich poczucie własnej wartości i godności oraz sensu życia.

Efektem prowadzonej działalności jest zwiększenie samodzielności w zakresie życia codziennego, nabywanie umiejętności społecznych, wiara we własne siły i możliwości, odkrywanie talentów twórczych, zmniejszenie skutków niepełnosprawności

 

W ramach zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są treningi:

        1.      TRENING FUNKCJONOWANIA W CODZIENNYM ŻYCIU

        2.      TRENING HIGIENICZNY I DBAŁOŚCI O WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

3.      TRENING FUNKCJONOWANIA W CODZIENNYM ŻYCIU

4.      TRENING KULINARNY

5.      TRENING FUNKCJONOWANIA W CODZIENNYM ŻYCIU

6.      TRENING UMIEJETNOSCI PRAKTYCZNYCH

7.      TRENING UMIEJETNOŚCI SPEDZANIA CZASU WOLNEGO

8.      TRENING UMIEJĘTNOSCI INTERPERSONALNYCH I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

9.      TRENING GOSPODAROWANIA WŁASNYMI ŚRODKAMI FINANSOWYMI

10.  TRENING FUNKCJI POZNAWCZYCH Z ELEMENTAMI REWALIDACJI

11.  TRENING EDUKACYJNY

WSPARCIE ODBYWA SIĘ NA POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNIACH

1.      Pracownia Rękodzieła Artystycznego

2.      Pracownia Terapii życia

3.      Pracownia Arteterapii

4.      Plastyczna

5.      Pracownia ogrodniczo bukieciarska

6.      Pracownia Komputerowo multimedialna

7.      Pracownia Kulinarna

8.      Pracownia Rewalidacyjna osoba odpowiedzialna

9.      Rehabilitacji

10.  Psychologa/muzykoterapeuty

11.  Gabinet fizykoterapii

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdnicy oferuje dodatkowo zajęcia

– zajęcia metodą Knilla, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne, Terapia ręki, choreoterapia, zajęcia z jogi, spacery, biblioterapia, hortiterapia, komunikacja alternatywna
 i wspomagająca ACC, stymulacja bazalna, stymulacja polisensoryczna, muzykoterapia, terapia dźwiękiem, metoda Denisona, metoda Knilla, metoda Felicji Affolter,
Metoda Marianne Frostig, pedagogika zabawy,

dodatkowe zajęcia

– zajęcia z wykorzystaniem różnych metod  technik rewalidacji: Metoda alternatywnej komunikacji: język obrazków, piktogramów, makaton,  Metoda instrumentalna (pozytywne wzmacnianie – nagradzanie, wyróżnianie poprawnych form zachowania i osiągnięć), Metoda zabawy, gry dydaktyczne, układanki, dobieranki, loteryjki, Metoda praktycznego działania (doświadczenie, hodowla, nauka prostych czynności z samoobsługi i użytecznych w życiu codziennym), Metoda stymulacji usprawnienia Ćwiczenia relaksujące, Metoda obserwacji Metoda słowna (opis, opowiadanie, pogadanka), Metoda samodzielnych doświadczeń Metoda zadań stawianych do wykonania Metoda ćwiczeń utrwalających, Zajęcia ze śpiewoterapii, melodioterapii ( masaż dźwiękiem,) choreoterapia, teatroterapia, zajęcia relaksacyjne,

W związku z prowadzoną rehabilitacją społeczną w naszym Domu przy ścisłej współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej Mokrzeszów prowadzona jest grupa Self Adwokatów, która ma na celu:

 bezpośrednie występowanie we własnym imieniu przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną – stają się oni rzecznikami własnych spraw.

– Poradnictwo Psychologiczne:

– Zajęcia z muzykoterapii:

– Rehabilitacja grupowa indywidualna

OFERUJEMY

·         domową atmosferę

·         pracę w małych grupach

·         pracę metodami dostosowanymi do niepełnosprawności i możliwości podopiecznego

·         prowadzenie terapii w oparciu o indywidualne programy wsparcia

·         grupę wsparcia dla rodziców.

POMAGAMY PRZEZ:

·         diagnozę i terapię psychologicznej

·         diagnozę i terapię pedagogiczną

·         zabiegi z zakresu fizjoterapii: hydroterapia, magnetoterapię, laseroterapię, zajęcia na basenie i inne,

·         terapię w Sali Doświadczania Świata

·         poszukiwanie alternatywnych sposobów komunikowania

·         udział podopiecznych w zajęciach z dogoterapii

·         udział podopiecznych w zajęciach z onoterapii

·         Hortiterapia

Działamy od 30 lat!

Rehabilitacji społecznej

Mającej na celu integrację lub reintegrację naszych uczestników ze środowiskiem społecznym poprzez udzielenie im pomocy w przystosowaniu się do wymagań rodziny i środowiska dalszego, usuwając jednocześnie ekonomiczne i społeczne bariery, które mogą utrudniać cały proces rehabilitacji. Uczestnicy WTZ biorą aktywny udział w życiu społecznym środowiska lokalnego oraz uczestniczą w wyjazdach i imprezach organizowanych na terenie kraju oraz poza granicami.

Nasi podopieczni biorą systematycznie udział w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych : wyjazdy do kin i teatrów, opery uczestniczą także w konkursach, przeglądach oraz festiwalach tj. Galerion, Albertiana , Konkursy Poezji, Olimpiady Sportowe, Koncerty. Rehabilitacja społeczna prowadzona jest także w formie treningu ekonomicznego, podczas którego podopieczni WTZ uczą się dysponować własnymi środkami finansowymi, planować oraz dokonywać zakupów.

Rehabilitacji zawodowej

Jako jednej z celów Warsztatów Terapii Zajęciowej, a część całego procesu rehabilitacji dotyczy udzielania naszym podopiecznym usług z zakresu poradnictwa zawodowego, odpowiedniego szkolenia oraz przygotowania do zatrudnienia. Celem tych działań jest umożliwienie uzyskania i utrzymania pracy przez tę osobę. Dzięki tak rozumianej pomocy ma on szansę na integrację i reintegrację z szerszym środowiskiem społecznym. W Warsztacie Terapii Zajęciowej najważniejszą rolę we wstępnym procesie rehabilitacji zawodowej pełnią pracownie.

Jest to miejsce, gdzie odbywają się zajęcia, podczas których uczestnicy nabywają umiejętności z zakresu czynności zawodowych, mających docelowo przygotować osoby niepełnosprawne do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Uczestnicy biorą także udział w praktykach zawodowych m.in. w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, w PCPR w Świdnicy, 
w Szklarni Szkoły Rolniczej w Mokrzeszowie.

Rehabilitacji zdrowotnej

Której celem jest utrzymanie sprawności ruchowej i usprawnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Każdy 
z podopiecznych WTZ ma ułożony indywidualny plan usprawniania ruchowego, opracowany przez rehabilitanta, biorąc pod uwagę zalecenia i orzeczenia lekarskie. Celem tak prowadzonych zajęć jest właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, rozwój sprawności psychofizycznej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, korekcję oraz kompensację odchyleń i braków rozwojowych.

WTZ organizuje zajęcia rehabilitacyjne w takich formach jak m.in. ćwiczenia na przyrządach i sprzęcie rehabilitacyjnym dostosowanym do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, zajęcia na basenie, hipoterapię oraz dogoterapię. Podopieczni WTZ biorą udział w wyjazdach rekreacyjno – rehabilitacyjnych.

Uczestnicy naszego WTZ brali udział m.in w projektach :

Ruch self-adwokatów – Self – adwokaci to osoby niepełnosprawne wypowiadające się we własnym imieniu i interesie oraz 
w interesie osób niepełnosprawnych, głównie w zakresie swoich potrzeb. Ruch self-adwokatów w PSONI Koło w Świdnicy – działa od 2009 roku. Uczestnicy WTZ –potrafią dzięki temu zadbać o prawa wszystkich niepełnosprawnych Stowarzyszenia. Potrafią głośno i odważnie wypowiadać swoje poglądy. W ramach zajęć uczestnicy tworzą także kwartalną broszurę informacyjną o aktualnych działaniach, osiągnięciach oraz inicjatywach naszego WTZ.

Projekt Radio So–Vo – Program dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych i skierowany jest do organizacji działających w obszarze szeroko rozumianej edukacji dorosłych. Akcja „Projekty partnerskie Grundtviga” ma charakter projektów realizowanych przez organizacje i nastawionych na aktywne zaangażowanie dorosłych słuchaczy, w tym w wyjazdy zagraniczne. Celem projektu jest stworzenie radia internetowego dla i przez osoby niepełnosprawne, a więc stworzenie odpowiedniego portalu z możliwością tworzenia, nagrywania i emitowania audycji, a następnie regularna praca z utworzonym narzędziem.

NASZE KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

Prowadzimy koła zainteresowań tj.: muzyczne, teatralne, fotograficzne, szkoleniowe (dyskusyjne), budowlano – remontowe.
Koła zainteresowań powstają zgodnie z zapotrzebowaniem.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy

ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 28, 58-105 Świdnica

Telefon

+48 74 850 13 88

Czynne

pon. - pt.: 7:00 - 18:00