O NAS 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie utworzono ku radości wielu ludzi 20.09.1999 r.
WTZ jest placówką pobytu dziennego, realizujemy zajęcia w wymiarze 40 godzin tygodniowo.

 

Obecnie uczęszcza do nas 40 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Wszyscy traktujemy Warsztaty jak drugi dom. Często nasi Podopieczni powtarzają: WTZ to „Nasze miejsce na tym świecie.”

Naszym głównym celem jest podtrzymywanie i rozwijanie u uczestników umiejętności możliwie niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym w rodzinie i wśród innych ludzi.

Zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie odbywają się, zgodnie z ustalonym ramowym planem zajęć dla podopiecznych WTZ , od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godziny 15.30.

Naszym głównym celem jest podtrzymywanie i rozwijanie u uczestników umiejętności możliwie niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym w rodzinie i wśród innych ludzi, umiejętności i sprawności niezbędnych do prowadzenia aktywnego życia i udziału w życiu społecznym, podejmowania sensownego zajęcia, a także w zakresie dostępnym, przygotowanie do pracy.

Celem prowadzonej rehabilitacji jest:

• Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
• Przygotowanie do życia w środowisku społecznym, między innymi poprzez rozwój umiejętności planowania 
   i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych 
   w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej,
• Rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
• Rozwijanie sprawności psychofizycznych niezbędnych do pracy,
• Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy 
  w zakładzie aktywności zawodowej, innej pracy zarobkowej lub szkolenia zawodowego.
• Ogólne usprawnianie (podtrzymywanie sprawności fizycznej),

Realizacja tych celów wypełniana jest podczas zajęć: 

• w pracowniach takich jak: uspołeczniająca, stolarska, ślusarska, plastyczna, ceramiczna, krawiecka, ogrodniczo-bukieciarska oraz gospodarstwa domowego,
• Ogólnorozwojowych mających za zadanie utrzymanie lub rozwinięcie umiejętności społecznych i życiowych,
• Rehabilitacji ruchowej – w pracowni rehabilitacyjnej, podczas zajęć na pływalni, hipoterapii oraz dogoterapii,
• W trakcie zajęć psychologicznych, psychorozwojwych oraz relaksacyjnych.

Przez wiele lat dochodziliśmy do doskonałości. Nabywaliśmy doświadczenia i wprawy. Dziś cieszymy się niezliczonymi sukcesami w wielu dziedzinach. Obecnie Warsztat Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie jest jednym z najprężniej działających placówek w województwie pod względem przygotowania społecznego oraz zawodowego osób
z niepełnosprawnością intelektualną.

Prowadzimy działalność dzięki ofiarności wielu ludzi i instytucji, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie
w realizacji naszego zadania.

 

Działamy od 30 lat!

Rehabilitacji społecznej

Mającej na celu integrację lub reintegrację naszych uczestników ze środowiskiem społecznym poprzez udzielenie im pomocy w przystosowaniu się do wymagań rodziny i środowiska dalszego, usuwając jednocześnie ekonomiczne i społeczne bariery, które mogą utrudniać cały proces rehabilitacji. Uczestnicy WTZ biorą aktywny udział w życiu społecznym środowiska lokalnego oraz uczestniczą w wyjazdach i imprezach organizowanych na terenie kraju oraz poza granicami.

Nasi podopieczni biorą systematycznie udział w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych : wyjazdy do kin i teatrów, opery uczestniczą także w konkursach, przeglądach oraz festiwalach tj. Galerion, Albertiana , Konkursy Poezji, Olimpiady Sportowe, Koncerty. Rehabilitacja społeczna prowadzona jest także w formie treningu ekonomicznego, podczas którego podopieczni WTZ uczą się dysponować własnymi środkami finansowymi, planować oraz dokonywać zakupów.

Rehabilitacji zawodowej

Jako jednej z celów Warsztatów Terapii Zajęciowej, a część całego procesu rehabilitacji dotyczy udzielania naszym podopiecznym usług z zakresu poradnictwa zawodowego, odpowiedniego szkolenia oraz przygotowania do zatrudnienia. Celem tych działań jest umożliwienie uzyskania i utrzymania pracy przez tę osobę. Dzięki tak rozumianej pomocy ma on szansę na integrację i reintegrację z szerszym środowiskiem społecznym. W Warsztacie Terapii Zajęciowej najważniejszą rolę we wstępnym procesie rehabilitacji zawodowej pełnią pracownie.

Jest to miejsce, gdzie odbywają się zajęcia, podczas których uczestnicy nabywają umiejętności z zakresu czynności zawodowych, mających docelowo przygotować osoby niepełnosprawne do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Uczestnicy biorą także udział w praktykach zawodowych m.in. w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, w PCPR w Świdnicy, 
w Szklarni Szkoły Rolniczej w Mokrzeszowie.

Rehabilitacji zdrowotnej

Której celem jest utrzymanie sprawności ruchowej i usprawnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Każdy 
z podopiecznych WTZ ma ułożony indywidualny plan usprawniania ruchowego, opracowany przez rehabilitanta, biorąc pod uwagę zalecenia i orzeczenia lekarskie. Celem tak prowadzonych zajęć jest właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, rozwój sprawności psychofizycznej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, korekcję oraz kompensację odchyleń i braków rozwojowych.

WTZ organizuje zajęcia rehabilitacyjne w takich formach jak m.in. ćwiczenia na przyrządach i sprzęcie rehabilitacyjnym dostosowanym do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, zajęcia na basenie, hipoterapię oraz dogoterapię. Podopieczni WTZ biorą udział w wyjazdach rekreacyjno – rehabilitacyjnych.

Uczestnicy naszego WTZ brali udział m.in w projektach :

Ruch self-adwokatów – Self – adwokaci to osoby niepełnosprawne wypowiadające się we własnym imieniu i interesie oraz 
w interesie osób niepełnosprawnych, głównie w zakresie swoich potrzeb. Ruch self-adwokatów w PSONI Koło w Świdnicy – działa od 2009 roku. Uczestnicy WTZ –potrafią dzięki temu zadbać o prawa wszystkich niepełnosprawnych Stowarzyszenia. Potrafią głośno i odważnie wypowiadać swoje poglądy. W ramach zajęć uczestnicy tworzą także kwartalną broszurę informacyjną o aktualnych działaniach, osiągnięciach oraz inicjatywach naszego WTZ.

Projekt Radio So–Vo – Program dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych i skierowany jest do organizacji działających w obszarze szeroko rozumianej edukacji dorosłych. Akcja „Projekty partnerskie Grundtviga” ma charakter projektów realizowanych przez organizacje i nastawionych na aktywne zaangażowanie dorosłych słuchaczy, w tym w wyjazdy zagraniczne. Celem projektu jest stworzenie radia internetowego dla i przez osoby niepełnosprawne, a więc stworzenie odpowiedniego portalu z możliwością tworzenia, nagrywania i emitowania audycji, a następnie regularna praca z utworzonym narzędziem.

NASZE KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

Prowadzimy koła zainteresowań tj.: muzyczne, teatralne, fotograficzne, szkoleniowe (dyskusyjne), budowlano – remontowe.
Koła zainteresowań powstają zgodnie z zapotrzebowaniem.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy

ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 28, 58-105 Świdnica

Telefon

+48 74 850 13 88

Czynne

pon. - pt.: 7:00 - 18:00