KWALIFIKACJA PRZYJĘCIA UCZESTNIKA DO WTZ

1. Uczestnikami warsztatu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia i posiadają wskazania do terapii zajęciowej, 
    zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, wydanym przez właściwy organ.

2. Terapią zajęciową Warsztat obejmuje 40 uczestników.

 Obowiązujące kryteria:

a) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności
    ze wskazaniem do terapii  zajęciowej;

b) podanie kandydata na uczestnika o przyjęcie do WTZ. Ważna jest kolejność zgłoszenia. Warsztat prowadzi listę osób
    oczekujących, których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone przez Radę Programową WTZ;

c) podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy uczestniczą w
    zamianie między placówkami Koła, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa;

d) o zamianie decyduje Zarząd Koła PSONI w Świdnicy wraz z kierownikami poszczególnych placówek;

e) Rada Programowa, której przewodniczy Kierownik WTZ decyduje do jakiej pracowni uczestnik z zamiany zostaje
    przyjęty;

f) kandydat na uczestnika WTZ jest członkiem Stowarzyszenia Koło PSONI w Świdnicy;

3. Rada programowa WTZ w oparciu o wewnętrzny Regulamin, na podstawie złożonych w/w dokumentów podejmuje
    decyzję o przyjmowaniu uczestników. Uczestnicy przyjmowani są na okres próbny trwający od 3 do 6 miesięcy. Po
    okresie próbnym Rada Programowa podejmuje decyzję dotyczącą dalszego uczestnictwa.

4. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów. Dopuszcza się jednak przyjęcie uczestników do WTZ
    nie zachowując kolejności złożenia dokumentów w wyjątkowych sytuacjach, w których zdaniem Rady Programowej
    WTZ ze względu na dobro osoby z niepełnosprawnością intelektualną konieczne jest jak najszybsze rozpoczęcie
    terapii społecznej i zawodowej.

Do pobrania

wzór podania do WTZ