Specjaliści

Poznaj nasz personel.

Kadrę Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie stanowią wysoko wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści, prowadzący działania z zakresu szeroko rozumianej rehabilitacji społecznej, zawodowej, fizycznej oraz pomocy psychologicznej. 

W skład Kadry Kierowniczo – Terapeutycznej wchodzą:

– Kierownik WTZ – wyższe studia magisterskie z zakresu  Zarządzania Przedsiębiorstwem,
                               – wyższe studia zawodowe z zakresu Pedagogiki Pracy, Doradztwa i Pośrednictwa Zawodowego,
                               – Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
                               – Studia Podyplomowe z zakresu Promocji Zdrowia,

szkolenia i kursy z zakresu m.in.: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Kierowanie zespołami ludzkimi, Doskonalenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, Agresja
i autoagresja u osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, Mediacje, Praktyczne aspekty funkcjonowania i finansowania WTZ.

– Instruktorzy Terapii Zajęciowej (8 specjalistów) – wyższe studia magisterskie z zakresu Pedagogiki – Resocjalizacja 
                                                                                        i Poradnictwo Rodzinne,
                                                                                     – wyższe studia magisterskie z zakresu Pedagogiki Terapeutycznej 
                                                                                       z Oligofrenopedagogiką,
                                                                                     – wyższe studnia magisterskie z zakresu Pedagogiki Opiekuńczo – 
                                                                                        Wychowawczej,
                                                                                     – wyższe studnia magisterskie z zakresu Pedagogiki – Wychowanie 
                                                                                        Przedszkolne i Wczesnoszkolne,
                                                                                     – wyższe studnia magisterskie z zakresu Resocjalizacji i profilaktyki 
                                                                                        osób niedostosowanych społecznie,
                                                                                     – wyższe studnia magisterskie z zakresu Pedagogiki,
                                                                                     – wyższe studnia magisterskie z zakresu Poradnictwa Psychologiczno –
                                                                                        Pedagogicznego,
                                                                                     – wyższe studnia licencjackie z zakresu Resocjalizacji i Poradnictwa 
                                                                                        Rodzinnego,
                                                                                     – wyższe studnia licencjackie z zakresu Pedagogiki Opiekuńczo – 
                                                                                        Wychowawczej,
                                                                                     – studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki,
                                                                                     – studia podyplomowe – nauczanie plastyki,
                                                                                     – Studium Wychowania Przedszkolnego
                                                                                     – Medyczne Studium Zawodowe – Instruktor Terapii Zajęciowej,
                                                                                     – Medyczne Studium Zawodowe – technik fizjoterapii
                                                                                     – Policealne Studium Naturalnych Metod Leczenia

szkolenia i kursy z zakresu m.in.:  Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, Agresja i autoagresja u osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, Praca z osobą niepełnosprawną i zaburzoną psychicznie, Terapia zachowań niepokojących, Podniesienie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, Trener pracy, Kształtowanie umiejętności życiowych, motywacyjnych i społecznych osób niepełnosprawnych, Podnoszenie umiejętności pracownika WTZ świadczących usługi osobom niepełnosprawnym, Asertywność, Arteterapia w teorii
i praktyce, Plany Indywidualnego Wsparcia, Szkolenie dla opiekunów i kierowników wycieczek, Rozwój osobisty – wypalenie zawodowe, Poprawa bezpieczeństwa kadry społecznej, Ewaluacja pracy nauczyciela, Trening skutecznej komunikacji interpersonalnej, Zasady właściwego kontaktu z rodzicami osób z zaburzeniami psychicznymi
i niepełnosprawnymi intelektualnie.

– Fizjoterapeuta – wyższe studnia magisterskie z zakresu Fizjoterapii
                            – Medyczne Studium Zawodowe – technik fizjoterapii 
                            – studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki,

szkolenia i kursy z zakresu m.in.:  Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, Podnoszenie umiejętności pracownika WTZ świadczących usługi osobom niepełnosprawnym, Arteterapia w teorii i praktyce, Mediacje, Szkolenie dla opiekunów i kierowników wycieczek, Asertywność, Kinezjologia edukacyjna, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Ewaluacja pracy nauczyciela.

– Psycholog – wyższe studnia magisterskie z zakresu Psychologii,

 

Działamy od 30 lat!

Rehabilitacji społecznej

Mającej na celu integrację lub reintegrację naszych uczestników ze środowiskiem społecznym poprzez udzielenie im pomocy w przystosowaniu się do wymagań rodziny i środowiska dalszego, usuwając jednocześnie ekonomiczne i społeczne bariery, które mogą utrudniać cały proces rehabilitacji. Uczestnicy WTZ biorą aktywny udział w życiu społecznym środowiska lokalnego oraz uczestniczą w wyjazdach i imprezach organizowanych na terenie kraju oraz poza granicami.

Nasi podopieczni biorą systematycznie udział w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych : wyjazdy do kin i teatrów, opery uczestniczą także w konkursach, przeglądach oraz festiwalach tj. Galerion, Albertiana , Konkursy Poezji, Olimpiady Sportowe, Koncerty. Rehabilitacja społeczna prowadzona jest także w formie treningu ekonomicznego, podczas którego podopieczni WTZ uczą się dysponować własnymi środkami finansowymi, planować oraz dokonywać zakupów.

Rehabilitacji zawodowej

Jako jednej z celów Warsztatów Terapii Zajęciowej, a część całego procesu rehabilitacji dotyczy udzielania naszym podopiecznym usług z zakresu poradnictwa zawodowego, odpowiedniego szkolenia oraz przygotowania do zatrudnienia. Celem tych działań jest umożliwienie uzyskania i utrzymania pracy przez tę osobę. Dzięki tak rozumianej pomocy ma on szansę na integrację i reintegrację z szerszym środowiskiem społecznym. W Warsztacie Terapii Zajęciowej najważniejszą rolę we wstępnym procesie rehabilitacji zawodowej pełnią pracownie.

Jest to miejsce, gdzie odbywają się zajęcia, podczas których uczestnicy nabywają umiejętności z zakresu czynności zawodowych, mających docelowo przygotować osoby niepełnosprawne do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Uczestnicy biorą także udział w praktykach zawodowych m.in. w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, w PCPR w Świdnicy, 
w Szklarni Szkoły Rolniczej w Mokrzeszowie.

Rehabilitacji zdrowotnej

Której celem jest utrzymanie sprawności ruchowej i usprawnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Każdy 
z podopiecznych WTZ ma ułożony indywidualny plan usprawniania ruchowego, opracowany przez rehabilitanta, biorąc pod uwagę zalecenia i orzeczenia lekarskie. Celem tak prowadzonych zajęć jest właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, rozwój sprawności psychofizycznej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, korekcję oraz kompensację odchyleń i braków rozwojowych.

WTZ organizuje zajęcia rehabilitacyjne w takich formach jak m.in. ćwiczenia na przyrządach i sprzęcie rehabilitacyjnym dostosowanym do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, zajęcia na basenie, hipoterapię oraz dogoterapię. Podopieczni WTZ biorą udział w wyjazdach rekreacyjno – rehabilitacyjnych.

Uczestnicy naszego WTZ brali udział m.in w projektach :

Ruch self-adwokatów – Self – adwokaci to osoby niepełnosprawne wypowiadające się we własnym imieniu i interesie oraz 
w interesie osób niepełnosprawnych, głównie w zakresie swoich potrzeb. Ruch self-adwokatów w PSONI Koło w Świdnicy – działa od 2009 roku. Uczestnicy WTZ –potrafią dzięki temu zadbać o prawa wszystkich niepełnosprawnych Stowarzyszenia. Potrafią głośno i odważnie wypowiadać swoje poglądy. W ramach zajęć uczestnicy tworzą także kwartalną broszurę informacyjną o aktualnych działaniach, osiągnięciach oraz inicjatywach naszego WTZ.

Projekt Radio So–Vo – Program dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych i skierowany jest do organizacji działających w obszarze szeroko rozumianej edukacji dorosłych. Akcja „Projekty partnerskie Grundtviga” ma charakter projektów realizowanych przez organizacje i nastawionych na aktywne zaangażowanie dorosłych słuchaczy, w tym w wyjazdy zagraniczne. Celem projektu jest stworzenie radia internetowego dla i przez osoby niepełnosprawne, a więc stworzenie odpowiedniego portalu z możliwością tworzenia, nagrywania i emitowania audycji, a następnie regularna praca z utworzonym narzędziem.

NASZE KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

Prowadzimy koła zainteresowań tj.: muzyczne, teatralne, fotograficzne, szkoleniowe (dyskusyjne), budowlano – remontowe.
Koła zainteresowań powstają zgodnie z zapotrzebowaniem.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy

ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 28, 58-105 Świdnica

Telefon

+48 74 850 13 88

Czynne

pon. - pt.: 7:00 - 18:00