Świat wokół nas jest mieszaniną światła, zapachów, rzeczy, które można poznawać za pomocą zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku.

Terapia w Sali Doświadczania Świata dobierana jest indywidualnie do potrzeb dziecka. W takiej Sali dziecko ma wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje.

Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane do układu nerwowego informacje wpływają bardzo pozytywnie na pamięć, koncentrację, naukę a przede wszystkim na chęć podejmowania aktywności, działań.

Cele realizowane w Sali Doświadczania Świata podczas stymulacji zmysłów:

Wzrok:

 • zyskanie poczucia i świadomości światła,

 • ćwiczenie koncentracji na bodźcach wzrokowych,

 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i kierunkowości spostrzegania,

 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowa,

 • usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej,poszerzanie doświadczeń wzrokowych oraz pamięci wzrokowej.

Słuch:

 • ćwiczenie umiejętności koncentracji na bodźcach słuchowych,

 • poszerzanie zasobu doświadczeń słuchowych,

 • zmniejszanie lęku przed nowymi dźwiękami,

 • rozwijanie pamięci słuchowej,

 • stymulowanie koordynacji słuchowo-ruchowej, słuchowo-wzrokowej,

 • ćwiczenie umiejętności różnicowania dźwięków otoczenia i mowy.

Stymulacja przedsionkowa:

 • ćwiczenie odpowiedniego napięcia mięśniowego,

 • rozwijanie poczucia i świadomości ciała,

 • orientacji w schemacie ciała oraz orientacji w przestrzeni,

 • poprawianie koncentracji uwagi,

 • rozwijanie aktywności.

Dotyk:

 • poszerzenie doświadczeń i rozwijanie zdolności postrzegania,

 • poprawa orientacji w schemacie własnego ciała,

 • ćwiczenie zdolności manipulacyjnych,

 • rozwijanie wrażliwości dotykowej,

 • rozwój aktywności ruchowej.

Węch:

 • poszerzanie doświadczeń węchowych,

 • ćwiczenie zdolności kojarzenia zapachu z sytuacją, lokalizacji zapachu,

 • budowanie wyobrażeń i wiedzy na temat otaczającego świata.

Smak:

 • rozwijanie percepcji smakowej,

 • nabywanie umiejętności rozróżniania smaków,

 • poszerzanie preferencji smakowych.

                       Pies dobry na wszystko ! :)

Dogoterapia to metoda wspomagająca rehabilitację i edukację zarówno dzieci, jak i dorosłych, wzmacnia efektywność pracy pedagogów, psychologów i rehabilitantów.Technika ta wykorzystuje pozytywne oddziaływanie psa na człowieka i przynosi poprawę we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka, czyli w sferze: psychicznej, fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej, społecznej.

Pies akceptuje niezgrabne ruchy i zbyt gwałtowne reakcje osoby niepełnosprawnej. Całkowicie poddaje się aktywności osoby niepełnosprawnej. Pozwala odczuwać zadowolenie i satysfakcję z podejmowanych działań, daje poczucie sukcesu, mobilizuje do działania, wzbudza motywację. Kontakt ze zwierzęciem sprawia, że osoba niepełnosprawna stara się wykonywać ćwiczenia bez pomocy i wsparcia. Dzięki temu osiąga samodzielność.

 

HYDROTERAPIA JEST DZIAŁEM FIZJOTERAPII  WYKORZYSTUJĄCYM LECZNICZY WPŁYW WODY NA ORGANIZM CZŁOWIEKA

Woda rozluźniająco  wpływa na spastyczne mięśnie, a także pomaga w poprawieniu zaburzeń z zakresu czucia powierzchownego. Dodatkowo masaż podwodny niezwykle korzystnie wpływa na poprawę stanu fizycznego naszych podopiecznych.  Zajęcia w wodzie poza tym, ze przynoszą dzieciom ogromna przyjemność mają korzystny wpływ na pracę układu mięśniowego, krążenia, oddechowego i innych narządów organizmu. Hydroterapia redukuje lęki dziecka i rozładowuje napięcie emocjonalne co ma duże znaczenie u dzieci z autyzmem.

                 

Mniam mniam ! 🙂

W spożywaniu posiłków można znaleźć  przyjemność i zabawę. Łącząc to działanie z przygotowywaniem potraw możemy stworzyć możliwości skutecznej rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie. Przebywając w kuchni dziecko odbiera bowiem wiele silnych bodźców: kształt, kolor, zapach, smak, dźwięk. Kuchnia wypełniona wieloma różnymi urządzeniami – produktami spożywczymi, sprzętami przez co dziecko ciągle poznaje otaczający je świat.

Muzykoterapia to forma terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Muzykoterapia jest jedna z najstarszych i najbardziej rozwiniętych form arteterapii oddziaływująca psychoterapeutycznie i fizjoterapeutycznie. „Zwrócenie się w stronę sztuki, a w szczególności kontakt z muzyką może zaspokoić rodzącą sięsknotę za innym światem pełnym marzeń, uczuć i przeżyć, zwiększając wrażliwość emocjonalną oraz ułatwiając zmianę postaw i zachowania”

Działania muzykoterapeutyczne skierowane są przede wszystkim na:

-Usunięcie napięć psychofizycznych

-Korekcję zaburzonych funkcji

-Dostarczenie korzystnych doświadczeń społecznych

Muzyka jest językiem bez słów, przenika bariery intelektualne, emocjonalne, charakterologiczne i motoryczne, jednoczy wszystkich bez względu na niepełnosprawność. W pracy z dziećmi niepełnosprawnymi często jest pierwszym sposobem na nawiązanie kontaktu z inną osobą.

 

Najważniejszymi zadaniami psychologa w naszym ośrodku są: diagnoza psychologiczna, wydawanie opinii psychologicznych, terapia psychologiczna, współpraca i wsparcie dla rodzin podopiecznych.

Diagnoza psychologiczna – jej celem jest określenie poziomu rozwoju dziecka i jego możliwości w zakresie podstawowych umiejętności poznawczych, ruchowych, emocjonalnych i społecznych. Wraz z diagnozami innych specjalistów jest podstawą do tworzenia indywidualnego programu pracy z wychowankiem

Wydawanie opinii psychologicznych w celu przedłożenia różnym osobom i instytucjom np., poradnie psychologiczno-pedagogiczne, lekarze specjaliści, ośrodki pomocy społecznej, zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Terapia psychologiczna – odbywa się w formie indywidualnej i grupowej. Poprzez dobór odpowiednich metod i ćwiczeń rozwijane są: wszystkie zmysły, koncentracja uwagi, pamięć, myślenie, komunikacja, koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność manualna, grafomotoryka. Podczas zajęć nasi wychowankowie doskonalą umiejętność rozumienia sytuacji społecznych, nazywania i rozpoznawania emocji. Uczą się nawiązywania kontaktów, współdziałania i przestrzegania norm społecznych. Osoby nadpobudliwe mają okazję do relaksacji i wyciszenia natomiast wychowankowie bardziej bierni są aktywizowani i motywowani do różnych działań.

Współpraca i wsparcie dla rodzin podopiecznych – obejmuje indywidualne konsultacje z rodzicami dotyczące przebiegu terapii dziecka, poczynionych postępów, instruktaże dotyczące pracy z dzieckiem, zajęcia otwarte, wsparcie w sytuacjach trudnych i kryzysach.

Terapia logopedyczna w OREW obejmuje następujące obszary oddziaływań:

Karmienie terapeutyczne czyli wspomaganie wychowanków w przyjmowaniu pokarmów i napojów poprzez: odpowiednie pozycjonowanie, wspomaganie manualne pracy aparatu oralnego, stymulację sfery orofacjalnej, masaże. Terapia dysfagii prowadzona jest według neurologopedycznych strategii postępowania diagnostyczno – terapeutycznego w świetle koncepcji neurofizjologicznych (NDT – Bobath).

Usprawnienie zaburzonych funkcji komunikacyjnych w zakresie porozumiewania się werbalnego i pozawerbalnego poprzez rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktu i porozumiewania się z otoczeniem na miarę indywidualnych możliwości.

 • na poziomie przedsymbolicznym: odczytywanie sygnałów płynących od uczniów, wzmacnianie wzajemnych interakcji poprzez aktywność równoległą i naprzemienną, nauka zachowań celowych i komunikacji intencjonalnej,
 • na poziomie symbolicznym – nauka porozumiewania się z pomocą komunikacji alternatywnej i wspomagającej: symboli przestrzenno dotykowych, zdjęć, symboli PCS, gestów Makaton,
 • na poziomie symbolicznym – nauka porozumiewania się za pomocą mowy czynnej; korygowanie wymowy, poprawa artykulacji

Rozwijanie języka poprzez poszerzanie zasobu słownika biernego i czynnego oraz budowanie struktury języka – budowanie wypowiedzi wieloelementowych,

Rozwijanie percepcji słuchowej,

Rozwijanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych wychowanków poprzez udział w różnorodnych zajęciach, w wyjściach poza teren placówki,

Prowadzenie konsultacji z rodzicami dotyczących planowania i przebiegu terapii komunikacji; udzielanie instruktaży dotyczących prawidłowego karmienia dziecka i porozumiewania się z nim za pomocą osobistych pomocy do komunikacji,

 

Podczas zajęć „porannego kręgu” nauczyciel dostarcza uczniom różnorodnych bodźców dotykowych, smakowych, węchowych, słuchowych i wzrokowych związanych z obecną porą roku.

Metoda Porannego Kręgu przypisuje każdej z nich inną symbolikę. Tutaj kalendarz narzuca kolor, żywioł, smak, zapach, bodźce wzrokowe, słuchowe, wystrój sali – wszystko czym planujemy stymulować naszych wychowanków (np. wiosną: kolor zielony, smak i zapach cytrynowy, zabawy z ziemią). Cennym atutem metody są pomoce dydaktyczne zaczerpnięte z przyrody.

Zajęcia prowadzone są według określonego schematu, rytuału, dlatego zapewniają naszym wychowankom dobry nastój i poczucie bezpieczeństwa. Wzajemne spotkanie w kręgu sprzyja budowaniu zaufania i pomaga wychowankom w komunikowaniu się oraz nawiązaniu kontaku z otoczeniem. Nasi wychowankowie często mają ograniczony kontakt z przyrodą, z naturalnymi zjawiskami – takimi jak zimno, burza, deszcz czy palące słońce. Dzięki zajęciom „porannego kręgu” mogą bezpośrednio doświadczyć czynników naturalnych takich jak trawa, woda, błoto, śnieg, co wpływa na ich wszechstronny rozwój.

Działamy od 30 lat!

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy

ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 28, 58-105 Świdnica

          Kontakt:

      74 852 10 39

                      E-mail:

     zk.swidnica@psouu.org.pl

                                Czynne:

                        Pon-pt: 7:00-18:00

            Całodobowa infolinia fundacja ITAKA na zlecenie MEN  800 080 222